Документи на ДГ №1

Документи на ДГ №1

 

Дневна организация в детската градина.

Годишен комплексен план за учебната 2019/2020г.

Програмна система на ДГ №1 "Здравец".

Етичен кодекс на работещите с деца

График на педагогически ситуации по БДП

Стратегия за развитие на детската градина

План за действие

Правилник за дейността на детската градина

Образец на информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование