Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет в ДГ №1 "Здравец" гр. Казанлък е създаден във връзка с Правилник за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн.-ДВ, бр.75 от 27.09.2016г. 

Със Заповед на Директора от 05.02017г. са определени 7 основни членове и 6 резервни-родители, представители на финансиращият орган/ Община Казанлък/, представители на неправителствени организации. Срокът на легитимност на този Обществен съвет е до 2020год.