Прием в ДГ "Здравец" с филиали в с.Енина и с.Долно Изворово

Прием в ДГ "Здравец" с филиали в с.Енина и с.Долно Изворово

Приемът в ДГ №1 "Здравец" се осъществява в изпълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.

/Приета с Решение №728/29.02.2018г. на Общински съвет Казанлък, Протокол №36/